5944-anbi-algemeen-nut-beogende-instelling

Nationaal Instituut voor de Orgelkunst

Handleiding interface database [v1]

Inhoud

Algemeen
structuur database; vindplaats; accounts; registreren; inloggen; dashboard
Aan het werk
zoekmachines; mijn instrumenten; nieuwe orgelbeschrijving aanmaken; orgelbeschrijving invoeren of aanpassen
Stap voor stap
1. Invullen Naamveld
2. Menuknop Beschrijving
beschrijving; datum kas; kasbeschrijving; monumentnummer; publiek; adressen; locatiebeschrijving; verwijderen
3. Menuknop Disposities
datum; bouwer; opbouw dispo; registers; omvang; winddruk; windladesysteem; extra info (beschrijving, deling, vulstemmen, geluid); toonhoogte; stemming; windvoorziening; beschrijving windvoorziening; werktuigelijke registers; beschrijving werktuiglijke registers; registermechaniek; speeltafeltype; plaats klaviatuur; bijzonderheden
4. Menuknop Geschiedenis
5. Menuknop Afbeeldingen
titel; beschrijving; maker; link; datum; maak banner; afbeelding locatie; verwijderen
6. Menuknop Organisatie
Mijn bibliotheek
titel; auteur; uitgever; publicatiedatum; plaats uitgave; categorie; info; aantal pagina’s; ISBN; publiek; verwijderen; bestanden; koppelen
Mijn bouwers
Mijn mentor instrumenten

Algemeen

Structuur van de database

Voor het werken met de interface is kennis van de complete databasestructuur niet nodig. Wel is het belangrijk te weten dat de informatie is onderverdeeld in een aantal categorieën: instrumenten, bouwers, organisaties, locatiegegevens, afbeeldingen en bibliotheek. Er zijn categorieën die via de zogenoemde ‘bewerkmodus’ bewerkbaar zijn en die via het zogenoemde dashboard. Zo kunnen gegevens van bouwers en bibliotheek alleen via het dashboard worden toegevoegd en/of aangepast en vervolgens gekoppeld aan het betreffende instrument

Vindplaats

De website die toegang geeft tot de database is op het internet te vinden via een aantal url’s. Het type browser maakt daarbij niet uit.
De standaard url is: pipeorgan.nl
Daarnaast verwijzen de volgende url’s door naar de website:
historischeorgels.nl [komt nog]
historicalorgans.nl [komt nog]

Toegang: Accounts

De database is toegankelijk via accounts met verschillende bevoegdheden. Afhankelijk van het type account kan meer of minder worden ingevoerd en/of worden aangepast
Het gaat om de volgende typen:
Redacteur Professioneel (RP-account)
bevoegd tot inhoudelijk wijzigingen bronteksten op basis inhoud dashboard (publieke data); inclusief bibliotheek en informatie bouwers; en invoeren nieuwe instrumenten
Redacteur corrector (RC-account)
opstellen annotaties; bevoegd tot wijzigen/corrigeren niet publiek eigen dashboard met orgelbeschrijvingen
Mentor (M-account)
rapportages opstellen, bewerken en beheren van mentororgels (dashboard)

Registreren en inloggen

Het verkrijgen van een account om te kunnen inloggen gaat via registratie. Via de knop ‘register’ op de homepage van pipeorgen.nl kan men zich registreren. Na het akkoord gaan met onze voorwaarden (in de voorwaarden staat wat wij registreren en hoe wij omgaan met deze gegevens), krijg je toegang tot het type account wat in een eerder stadium is afgesproken
Inloggen gaat via de knop ‘Login’ op de homepage van de website pipeorgan.nl. Uitzondering is het mentoraccount, die loggen in via app.pipeorgan.nl

Dashboard

Na het inloggen verschijnt een persoonlijk dashboard. Afhankelijk van het type account verschijnt daarop:
Mijn instrumenten
Zichtbaar zijn de orgels waar je toegang toe hebt
Mijn bibliotheek
De lijst met bronnen en publicaties
Mijn bouwers
De lijst met informatie over de bouwers
Mijn mentor instrumenten
De orgels waarvan je mentor bent en wie toegang hebben tot de rapportages (het maken en bewerken van de rapportages kan alleen via app.pipeorgan.nl)

Door op het profielicoontje (of profielfoto) te klikken verschijnt de mogelijkheid voor het wijzigen van je profiel (foto en wachtwoord) en om uit te loggen

Aan het werk

Zoekmachines

Het uitgangspunt is dat op het persoonlijk dashboard de selectie van instrumenten staat waarmee gewerkt kan worden
Het vinden van een of meer instrumenten en of bouwers buiten de selectie om kan op twee manieren:
Zoekbalk
Via de zoekbalk op de homepage kan elk gewenst trefwoord (plaatsnaam, naam gebouw, bouwer, jaartal, …) worden ingevuld. Tijdens het typen worden resultaten al dan niet zichtbaar
Kaart
Naast de zoekbalk en het zoekteken staat het kaarticoontje ( ). Door hierop te klikken verschijnt een kaart met rode stippen, die locaties van orgels weergeven. Door in- of uit te zoomen kan men de gewenste locatie zoeken. Door een stip aan te klikken, verschijnt een infographic van het/de orgel(s) op die locatie

Mijn Instrumenten

Nieuwe orgelbeschrijving aanmaken (RP-account)
N.B. Voordat een nieuwe orgelbeschrijving wordt ingevoerd, is het aan te bevelen te controleren of het betreffende instrument niet al in de database voorkomt. Dit kan via de verschillende zoekfuncties (zie boven)
Om een nieuwe beschrijving in te voeren, moet er ingelogd zijn. Bij ‘Mijn instrumenten” staat achter het laatste instrument een +-teken. Hiermee kan een blanco orgelbeschrijving worden aangemaakt
In het stappenplan wordt uitgelegd om welke velden het gaat, welke inhoud daarin hoort en hoe deze moet worden ingevoerd en weergegeven

Orgelbeschrijving invoeren of aanpassen (RP-account en RC-account)

De interface in de bewerkmodus
Bij het openen van een blanco orgelbeschrijving start de interface gelijk in de ‘bewerkmodus’, te zien aan het ‘floppy’ icoontje ( ) naast het naamveld (in het midden van de fotoruimte)
Wanneer de ‘bewerkmodus’ is uitgeschakeld staat hier icoon van een pennetje ( )

In de bewerkmodus ( = zichtbaar) zijn onder de fotoruimte 5 menuknoppen te zien:
Beschrijving (startpagina)
Hier staan velden om het instrument, de kas, de locaties, monumentnummers en de locatie (gebouw) te beschrijven
Disposities
Hier worden chronologische de disposities en technische gegevens opgebouwd en ingevoerd
Geschiedenis
Hier worden chronologisch de werkzaamheden door betreffende orgelmakers opgebouwd en ingevoerd
Afbeeldingen
Hier kunnen allerlei afbeeldingen worden geüpload van het instrument en de locatie (historisch en actueel)
Organisatie
Hier wordt informatie over de eigenaar/exploiterende organisatie en de functie van het gebouw aangegeven. Dit laatste gaat via de mentor-app

Stap voor stap

Stap 1 invullen naamveld

Stap 1: invullen naamveld

Het naamveld staat midden in het fotodeel
Vul hier de naam van het gebouw in* en klik vervolgens op het floppy icoontje
*Als het niet het hoofdorgel in dit gebouw betreft, wordt dit na een komma toegevoegd [voorbeeld: Grote Kerk, koororgel i.p.v. alleen Grote Kerk]

De orgelbeschrijving is nu onder de betreffende naam opgeslagen en er verschijnt een ‘pennetje’ naast het naamveld
De bewerkmodus kan weer met het pennetje geactiveerd worden. Alle gegevens die nu worden ingevoerd, worden opgeslagen in de betreffende orgelbeschrijving

Stap 2 invullen velden menuknop Beschrijving (startpagina)

Beschrijving

Veldtype: vrij tekstveld met beperkte opmaak
Inhoud: Deze tekst is een beknopte toegankelijke presentatie van het orgel en bevat standaard vier onderdelen:
– Bouwjaar en bouwer met een eventuele typering
– Wat er daarna is gebeurd en door wie (belangrijkste wijzigingen en geen opsomming)
– jaar laatste onderhoud/restauratie, wat en door wie
– De grootte van het orgel, als volgt (2 voorbeelden):

Met een klavier:
Het orgel heeft 7 stemmen op een manuaal en aangehangen pedaal.
Met meerdere klavieren:
Het orgel heeft 45 stemmen, verdeeld over Grootmanuaal (13), Positief (10), Bovenwerk (12) en Pedaal (10).

Voorbeelden van deze teksten te vinden bij Alkmaar St-Laurenskerk (beide orgels: 66984 en 68348), Oosthuizen, Grote Kerk (70746) en Amsterdam, De Duif (70914)

Tekstvoorbeeld
Dit kleine orgel uit 1511 is het oudst bespeelbare in Nederland.

Terwijl de bouw van de kerk nog in volle gang is, bouwt Jan van Covelens dit instrument – volgens de nieuwste inzichten van die tijd – aan de noordmuur van het koor. Voor zover bekend is het het kleinste uit zijn oeuvre, maar ook het enige dat is overgebleven.
In meer dan 500 jaar zijn wijzigingen en herstellingen van het orgel onvermijdelijk. Toch is redelijk veel oorspronkelijk materiaal bewaard gebleven, mede doordat het vanaf 1646 in de schaduw van het nieuwe grote orgel komt te staan. In 1545 krijgt het instrument een borstwerk en in 1551 het pedaal en eigen Trompet. Daarna wordt de dispositie nog regelmatig gewijzigd en pijpwerk hersteld of vervangen. In de twintigste eeuw is het orgel twee keer gerestaureerd. Eerst door Hendrik Wiecher Flentrop, die in 1939 behoudend maar toch ingrijpend te werk gaat.

Tussen 1994-2000 is het na uitvoerig onderzoek opnieuw door Flentrop Orgelbouw gerestaureerd en is de situatie van 1511/1625 gereconstrueerd.

Het orgel heeft 13 registers, verdeeld over hoofdwerk (9), borstwerk (3) en pedaal (1).
[alkmaar, grote kerk, koororgel]

Datum kas

Veldtype: kalenderveld
Inhoud: Hier wordt het (eerste) bouwjaar van de kas vermeld. Als de exacte datum niet bekend is vul dan in: 01-01-….

Kasbeschrijving

Veldtype: vrij tekstveld met beperkte opmaak
Inhoud: kunsthistorisch beschrijving van de kas (geschiedenis, typering en details)

Tekstvoorbeeld
Een vroeg voorbeeld van een aanleg met een spitse middentoren en twee ronde zijtorens. Het labiumverloop van de tussenvelden is niet oorspronkelijk. Oorspronkelijk moet het orgel ook aan de zijkanten velden gehad hebben. De ornamentiek draagt een laatgotisch karakter. Een gedeelte daarvan is in 1651 in lood vernieuwd. Men lette met name op de opzetstukken van de zijtorens. Het tamelijk beschadigde blinderingssnijwerk van de torens is gevat in een kielboog, met verder enigszins vegetatief aandoende elementen. Bijzonder zijn de gewei-achtige voluten tussen de torens. De blinderingen onder aan de ronde zijtorens dragen een vroegrenaissance karakter. De paviljoens op het orgel hebben geen enkel constructief verband met de kas. Zij staan er los op geplaatst. Vermoedelijk zijn zij van een ander object afkomstig. Het paviljoen op de middentoren vertoont in het benedendeel nogal fantastisch traceerwerk, terwijl het bovendeel een meer architectonisch karakter draagt. De opengewerkte uivormige spits zou kunnen zijn ontleend aan de bekroning van de dakruiter op de kerk. Opmerkelijk zijn de aediculae die de zijtorens bekronen, miniatuurvormen van altaar-of grafoverhuivingen. Hun open spitsen lijken op de bekroningen op het Nicolai-orgel in Middelburg. Uit de scheve plaatsing van de tribune blijkt dat deze oorspronkelijk niet voor dit orgel bestemd was. Sinds kort is bekend dat zij deel uitmaakte van het verdwenen koororgel aan de zuidzijde. Zij vertoont zeer rijke flamboyante vormen. In 1703 werd de tribune vergroot. Daarbij werden bij een zeer eenvoudige detaillering de hoofdlijnen van het oudere werk gevolgd. [alkmaar, grote kerk, koororgel]

Monumentnummer en Orgelnummer

Veldtype: vrij tekstveld zonder opmaak 1 regel
Inhoud: nummers waaronder het bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed geregistreerd is (alleen monumentale orgels)

Publiek*

Veldtype: vinkje
Inhoud/actie: aangevinkt is de orgelbeschrijving zichtbaar voor publiek
(* functie niet actief bij RC-account)

Adressen

Veldtype: regel met twee kalendervelden en vier adresvelden
Inhoud: hier wordt de locatiegeschiedenis van het instrument ingevuld. Door op het + te klikken verschijnt een eerste regel met velden voor:
– kalenderveld ‘van’ (voor beginjaartal/datum eerste locatie)
– kalenderveld ’tot’ (voor eind jaartal/datum eerste locatie*)
– postcodeveld
– adresnummerveld
– straatnaamveld
– plaatsveld

  • leeglaten wanneer het orgel nog op de oorspronkelijk plaats staat; invullen wanneer het is verdwenen/gedemonteerd. Als het instrument naar een nieuwe locatie is verplaatst, op het + klikken voor een nieuwe regel
Locatiebeschrijving

Veldtype: vrij tekstveld zonder opmaak
Inhoud: gebouwbeschrijving vergelijk encyclopedie (korte typering en datering)

Tekstvoorbeeld
Laatgotische kruisbasiliek 1470-1521. Noordelijkste uitloper van de Brabantse gotiek. In hoofdbeuk houten tongewelven. In koor geweldschilderingen uit 1519. Laatgotisch koorhek. Preekstoel 1655.
[alkmaar, grote kerk]

Verwijderen*

Veldtype: icoontje prullenbak (staat rechts onderaan)
Inhoud/actie: een klik verwijdert (na waarschuwing ‘weet je zeker…ja/nee’), de hele orgelbeschrijving
(*functie niet actief bij RC-account)

Stap 3 invullen velden menuknop Disposities

Wanneer er nog geen disposities zijn ingevoerd (er staat dan: Dit instrument heeft nog geen disposities), zijn links twee icoontjes te zien: een plus (+) en kopiëren ()
Door op de plus te klikken gebeuren twee dingen: er verschijnt een prullenbakje () en een formulier met velden
Met het prullenbakje kan een dispositie, na waarschuwing, worden verwijderd; met kopiëren () kan een geselecteerde dispositie worden gedupliceerd; met het + kan een nieuwe dispositie worden ingevoerd
Nu kan een dispositie veld voor veld worden opgebouwd

Het formulier met velden is onderverdeeld in vier groepen:
1. de bovenste vier velden betreffen de datum en de bouwer (deze komen precies zo bij het menu ‘Geschiedenis’ voor).
2. De dispositie zelf, die per manuaal/werk wordt opgebouwd inclusief de velden ‘Omvang’, ‘Winddruk’ en ‘Type windlade’. Dit gedeelte heeft achter elk register nog een laag met velden voor ‘Beschrijving’, ‘Deling’, ‘Vulstemmen’ en het uploaden van geluidsbestanden. Deze velden worden zichtbaar door v (naast het prullenbakje) en weer onzichtbaar door ^.
3. De technische gegevens
4. de bijzonderheden

1. Datum en bouwer(s)
Date (vereist)

Veldtype: kalenderveld
Inhoud: Hier wordt de datum van de in te voeren dispositie vermeld. Dit veld is na opslaan niet meer zichtbaar en wordt op de achtergrond voor de chronologische weergave van de disposities gebruikt
Als de dag en/of maand niet bekend is vul dan in: 01-01-1750
Is ook het jaartal niet bekend, kies er een die het dichtst in de buurt komt

Estimate date (vereist)

Veldtype: vrij tekstveld zonder opmaak 1 regel
Inhoud: de datumbeschrijving van een dispositie. Voorbeelden: 1750; ca 1750; na 1750; onbekend; … (Dit veld blijft zichtbaar na opslaan)

Bouwer

Veldtype: drop down
Inhoud: namenlijst bouwers
Gebruik: kies de juiste naam
– de naam intypen totdat deze verschijnt
– met v kan de lijst worden opgeroepen om te scrollen. Met ^ sluit de lijst weer
– met x kan de naam in het veld worden gewist (om een andere keus te maken)
– met + kan een nieuwe naam met informatie aan de lijst worden toegevoegd. Als een naam is gekozen wordt het zichtbaar om de gegevens over deze bouwer te wijzigen en/of aan te vullen [deze functies gaan straks naar het dashboard]

Naam Bouwer (als bron)

Veldtype: vrij tekstveld zonder opmaak
Inhoud: naam bouwer. Dit veld wordt, mits leeg, automatisch in gevuld bij keuze bovengenoemde namenlijst en is daarna aan te passen. De inhoud is zichtbaar bij de betreffende dispositie.

2. Opbouw dispositie
Activeren werk

Onder het veld ‘Bouwer’ staat links een +. Door dit aan te klikken verschijnen erboven twee velden naast elkaar en een prullenbakje (). Het + blijft eronder zichtbaar
1. Het eerste veld (vrij tekstveld zonder opmaak) is voor de naam van een werk zoals genoemd bij het betreffende orgel (bv Hoofdwerk)
2. Het veld daarnaast is een drop down lijst met namen van werken (deze is nu nog leeg). Hieruit kan men (straks) de vereiste naam kiezen, waarna deze automatisch in het eerste veld verschijnt en vervolgens is aan te passen aan de correcte schrijfwijze
Na het opslaan blijft alleen de inhoud van het eerste veld zichtbaar

Activeren registers

Door weer op het + te klikken, verschijnt een nieuwe rij van drie velden en opnieuw een prullenbak () en een v
1. Het eerste veld (vrij tekstveld zonder opmaak) is voor de naam van een register zoals het op de registerknop van het betreffende orgel staat (bv Preastant)
2. Het veld daarnaast is een drop down lijst met namen van registernamen. Hieruit moet men de vereiste naam kiezen (en als deze er niet in voorkomt: [ontbreekt]), waarna deze automatisch in het eerste veld verschijnt. Vervolgens is deze aan te passen aan de correcte schrijfwijze
3. Het laatste veld (vrij tekstveld zonder opmaak) is voor de voethoogte (bv 16’)

Na het opslaan ( ) blijft alleen de inhoud van het eerste en derde veld zichtbaar
N.B. Als het drop down veld leeg blijft, wordt de inhoud van deze rij velden niet opgeslagen en dus niet weergegeven

Met het + links onder het laatste registerveld kan steeds een nieuwe rij worden toegevoegd, net zo vaak als er registers op het betreffende manuaal staan
Met het toevoegen van de registers schuiven daaronder steeds drie velden mee:

Omvang

Veldtype: vrij tekstveld zonder opmaak 1 regel
Inhoud: C – c3 [dit gaat een drop down worden met alle voorkomende omvangen]

Winddruk

Veldtype: vrij tekstveld zonder opmaak 1 regel
Inhoud: 68 mm (en eventueel de temperatuur bij de meting)

Windladesysteem

Veldtype: drop down
Inhoud: type windlade

Extra informatievelden registers

Bij elk register verschijnt naast het () prullenbakje het icoontje (v). Hiermee kan een achterliggende laag met vier velden zichtbaar worden gemaakt. Met het icoontje (^) verdwijnen deze weer uit zicht.

Beschrijving

Veldtype: vrij tekstveld zonder opmaak
Inhoud: informatie over vorm, materiaal, locatie en datering van het pijpwerk (in de encyclopedie is deze informatie te vinden onder de bijzonderheden

Deling

Veldtype: vrij tekstveld zonder opmaak 1 regel
Inhoud: hier wordt aangegeven of het een gedeeld en/of dubbel uitgevoerd register is en waar de deling is (bv. Dd; tussen c’ en cis’; D vanaf h)

Vulstemmen

Veldtype: tabel
Inhoud: weergave samenstelling vulstemmen (indien al ingevuld)
Bij nog in te vullen samenstelling: zie opbouw registers.

Geluid

Veldtype: upload
Inhoud: geluidsbestanden met opnamen van de tonen c

Voor een nieuw manuaal/werk wordt het + gebruikt dat buiten de opgebouwde kolom staat (rechts of onder).

3. Technische gegevens
Toonhoogte

Veldtype: vrij tekstveld zonder opmaak 1 regel
Inhoud: a1 = — Hz bij temperatuur van –o Celsius (als de temperatuur bekend is)

Stemming

Veldtype: vrij tekstveld zonder opmaak 1 regel
Inhoud: soort stemming (bv evenredig zwevend) [dit gaat een dropdown worden]

Windvoorziening

Veldtype: drop down
Inhoud: soorten windvoorziening

Beschrijving windvoorziening

Veldtype: vrij tekstveld zonder opmaak
Inhoud: extra informatie over de windvoorziening: aantal balgen, constructie, afmeting, locatie en functie

Werktuigelijke registers

Veldtype: drop down
Inhoud: type uitvoering

Beschrijving werktuiglijke registers

Veldtype: vrij tekstveld zonder opmaak
Inhoud: informatie over koppelingen, automatische functies, setters, tremulanten, calcanten et cetera

Register mechaniek

Veldtype: drop down
Inhoud: type uitvoering

Speeltafel type

Veldtype: drop down
Inhoud: type uitvoering

Plaats klaviatuur

Veldtype: vrij tekstveld zonder opmaak 1 regel
Inhoud: bv. voorzijde hoofdkas; vrijstaande speeltafel beneden in de kerk

4. Bijzonderheden
Bijzonderheden

Veldtype: vrij tekstveld zonder opmaak
Inhoud: alles wat het vermelden waard is en geen plaats in de bovenliggende velden heeft.

Stap 4 invullen velden menuknop Geschiedenis

Wanneer er nog geen geschiedenis is ingevoerd, is links een icoontje te zien: een plus (+)
Door op de plus te klikken gebeuren twee dingen: er verschijnt een prullenbakje () en een formulier met velden
Met het prullenbakje () kan een geschiedenis, na waarschuwing, worden verwijderd
Met het + kan steeds een nieuw moment aan de geschiedenis worden toegevoegd

Het formulier met velden is hier onderverdeeld in twee groepen:
1. de bovenste vier velden betreffen de datum en de bouwer (deze komen precies zo bij het menu ‘Disposities’ voor)
2. de gebeurtenissen

1. Datum en bouwer(s)

Als bij Disposities

2. De gebeurtenissen (werkzaamheden)

Veldtype: vrij tekstveld met beperkte opmaak
Inhoud: opsomming van de uitgevoerde werkzaamheden. Bij deze opsomming wordt de ‘lijst’ functie gebruikt met het bolletje (icoontje rechts in de functiebalk)

Tekstvoorbeeld
• restauratie
• orgelkas en mechanieken hersteld
• nieuwe registerknoppen en opschriften; nieuw klavierbeleg
• windvoorziening hersteld; kanalen grotendeels vervangen
• windladen gerestaureerd; pijproosters integraal vervangen
• oude pijpwerk gerestaureerd
• HW nieuwe Trompet en Scherp 3-4 st.
• BoW – Gamba D 8′, + Sexquialter D2 st., + Sifflet 1′ op kantsleep
[alkmaar, grote kerk, koororgel 1939]

Stap 5 uploaden beeldbestandenbij menuknop Afbeeldingen

Het uploaden van beeldbestanden gaat heel eenvoudig. Wanneer de bewerkmodus actief is ( = zichtbaar) is onder de menuknop Afbeeldingen een rechthoekig kader zichtbaar met daarin de tekst: Sleep bestanden hierheen of klik om te selecteren
Het beeldbestand kan dus vanaf uw computer hierin gesleept worden of door klikken worden geselecteerd uit uw mappenstructuur. Er kunnen meerdere bestanden tegelijk geüpload worden
In principe worden alle gangbare bestandstypen geaccepteerd. De omvang van het bestand wordt automatisch geschaald

Na de actie te hebben opgeslagen en opnieuw de bewerkmodus te hebben ingeschakeld, kan informatie aan de afbeelding worden toegevoegd:
Klik op de gewenste afbeelding en er verschijn een pop-up met vijf velden:

Titel

Veldtype: vrij tekstveld zonder opmaak 1 regel
Inhoud: Naam onderwerp afbeelding

Beschrijving

Veldtype: vrij tekstveld zonder opmaak
Inhoud: wat is op de foto zien; beschrijving object

Maker

Veldtype: vrij tekstveld zonder opmaak 1 regel
Inhoud: wie heeft de foto gemaakt

Link

Veldtype: vrij tekstveld zonder opmaak 1 regel
Inhoud: link naar de rechthebbende organisatie/beeldbank

Datum

Veldtype: kalenderveld
Inhoud: datum van de foto

en drie functieknoppen:
Maak banner: de afbeelding komt op de openingspagina van de orgelbeschrijving te staan
Stel in als afbeelding locatie: afbeelding (meestal het gebouw) komt bij de locatiegegevens te staan
Bestand verwijderen*: verwijdert het bestand [wordt prullenbakje]
(*functie niet actief bij RC-account)

Stap 6 invullen veld menuknop Organisatie

In de bewerkmodus is onder de menuknop Organisatie een veld zichtbaar:

Organisatie

Veldtype: drop down
Inhoud: lijst met organisaties die eigenaar/exploitant zijn van het gebouw
Gebruik: kies de juiste naam
– de naam intypen totdat deze verschijnt
– met v kan de lijst worden opgeroepen om te scrollen. Met ^ sluit de lijst weer
– met x kan de naam in het veld worden gewist (om een andere keus te maken)
– met + kan een nieuwe naam met informatie aan de lijst worden toegevoegd. Als een naam is gekozen wordt het zichtbaar om de gegevens over deze organisatie te wijzigen en/of aan te vullen

Mijn bibliotheek (RP-account)

De bibliotheek is bereikbaar via het dashboard. Onder het kopje ‘Mijn bibliotheek’ staan alle boeken, tijdschriften en bronnen
Met het + onderaan kan een nieuw item worden aangemaakt.
Door op een bestaand item te klikken, komen de titel (in de fotoruimte) en drie menuknoppen in beeld:
Informatie
Hier staan 10 velden waarin informatie over een boek, artikel of bron is in te voeren
Bestanden
Hier kunnen afbeeldingen of pdf’s van het item worden geüpload
Instrumenten
Hier kan het item aan betreffende instrumenten worden gekoppeld

In de bewerkmodus ( = zichtbaar) kan het item worden ingevoerd en/of aangepast

Invullen velden menuknop Informatie
Titel (in fotoruimte)

Veldtype: vrij tekstveld zonder opmaak 1 regel
Inhoud: titel boek, artikel of bron

Auteur

Veldtype: vrij tekstveld zonder opmaak 1 regel
Inhoud: naam van de auteur of redacteur(en)

Uitgever

Veldtype: vrij tekstveld zonder opmaak 1 regel
Inhoud: naam uitgever

Publicatiedatum

Veldtype: kalender
Inhoud: datum of jaar van uitgave

Plaats van uitgave

Veldtype: vrij tekstveld zonder opmaak 1 regel
Inhoud: plaats uitgave

Categorie

Veldtype: drop down
Inhoud: keuze uit bibliotheek of archief om aan te geven of het al of niet een bron betreft

Meer informatie

Veldtype: vrij tekstveld met beperkte opmaak
Inhoud: alle informatie die niet in de overige velden past

Aantal pagina’s

Veldtype: numeriek
Inhoud: totaal aantal pagina’s van boek, artikel of bron

ISBN

Veldtype: vrij tekstveld zonder opmaak 1 regel
Inhoud: code waarmee de uitgave is geregistreerd

Publiek*

Veldtype: vinkje
Inhoud/actie: aangevinkt is het item zichtbaar voor publiek bij het betreffende orgel
(* functie niet actief bij RC-account)

Verwijderen*

Veldtype: icoontje prullenbak (staat links onderaan)
Inhoud/actie: een klik verwijdert (na waarschuwing ‘weet je zeker…ja/nee’), het hele item
(*functie niet actief bij RC-account)

Uploaden bestanden bij menuknop Bestanden

Het uploaden van beeldbestanden gaat heel eenvoudig. Wanneer de bewerkmodus actief is ( = zichtbaar) is onder de menuknop Bestanden een + zichtbaar. Door hier op te klikken verschijnt een pop-up scherm zichtbaar met daarin een kader de tekst: Select a file
Het beeldbestand kan dus door klikken worden geselecteerd uit uw mappenstructuur. Er kan een bestand tegelijk geüpload worden
In principe worden alle gangbare bestandstypen geaccepteerd. De omvang van het bestand wordt indien nodig automatisch geschaald

In de pop-up staan nog twee velden:

Titel

Veldtype: vrij tekstveld zonder opmaak 1 regel
Inhoud: naam van het bestand

Beschrijving

Veldtype: vrij tekstveld zonder opmaak
Inhoud: toelichting van het bestand

Na ‘opslaan’ is het item zichtbaar en te activeren

Koppelen item bij menuknop Instrumenten

Bij de menuknop ‘Instrumenten’ kan het item aan een of meer instrumenten gekoppeld worden. Door op de + te klikken, worden twee velden zichtbaar:

Naam instrument

Veldtype: dropdown
Inhoud: lijst met instrumenten die in het dashboard staan. Door op de v of het veld te klikken, verschijnt de lijst en kan een keuze gemaakt worden

Pagina’s

Veldtype: vrij tekstveld zonder opmaak 1 regel
Inhoud: pagina(’s) waarop het betreffende instrument in de publicatie of bron genoemd wordt (Betreft de publicatie een orgel, dan kan dit leeg blijven)

Door op ‘save’ (blauwe knop) te klikken wordt de keuze opgeslagen

Hierna kan de bewerkmodus uitgeschakeld worden

Mijn bouwers

[wordt nog toegevoegd]

Mijn mentor instrumenten (M-account, incl. RC-account)

Hier zijn de instrumenten zichtbaar met de bijbehorende rapportages en wie deze mogen inzien
Voor het opstellen en bewerken van rapportages: zie de handleiding van de mentorapp
Voor het bewerken en corrigeren van orgelbeschrijvingen: zie boven