5944-anbi-algemeen-nut-beogende-instelling

Nationaal Instituut voor de Orgelkunst

Privacy statement

Stichting Nationaal Instituut voor de Orgelkunst (hierna: NIvO) verwerkt persoonsgegevens van haar gebruikers en bezoekers van de websites:

https://nationaalinstituutorgelkunst.nl
https://pipeorgan.nl
https://app.pipeorgan.nl

Het NIvO is als verwerkingsverantwoordelijke bereikbaar op:
Postadres: Spuistraat 32-3h, 1012 TT. Amsterdam
E-mailadres: privacy@nationaalinstituutorgelkunst.nl

Welke persoonsgegevens verwerkt het NIvO?
Voor het aanbieden van een goed functionerende website verwerkt het NIvO de volgende gegevens van niet-ingelogde bezoekers:

 • IP-adres
 • User-agent (gebruikte apparaat)
 • Duur en tijdstip van bezoek

Voor het bieden van een veilige online omgeving en het verzorgen van een gebruikersovereenkomst, verwerkt het NIvO van haar ingelogde gebruikers:

 • Voornaam
 • Achternaam
 • E-mailadres
 • Inloggegevens
 • IP-adres
 • User-agent (gebruikte apparaat)
 • Duur en tijdstip van bezoek

Deze gegevens worden verwerkt doordat u gebruik maakt van de website of omdat u deze zelf aan het NIvO heeft verstrekt.
Het NIvO verwerkt geen bijzondere persoonsgegevens en heeft niet de intentie gegevens te verzamelen van personen jonger dan 16 jaar.

Delen van persoonsgegevens
Het NIvO deelt geen persoonsgegevens met derden tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst tussen u en het NIvO of wanneer dit noodzakelijk is om aan een wettelijke verplichting te voldoen. Wanneer het NIvO gegevens deelt, zal dit worden gedaan met partijen gevestigd in landen binnen de Europese Unie.

Het NIvO maakt gebruik van verwerkers om haar websites aan te bieden. Met deze verwerkers zijn verwerkersovereenkomsten gesloten.

Op welke grondslagen verwerkt het NIvO persoonsgegevens?
Gegevens van bezoekers van de website worden verwerkt op basis van gerechtvaardigd belang (artikel 6 lid 1 sub f AVG). Het belang dat met deze verwerking wordt gediend is het continu verbeteren van de beveiliging van de door het NIvO aangeboden websites.

De voornaam, achternaam en het e-mailadres van ingelogde gebruikers worden verwerkt op basis van toestemming (artikel 6 lid 1 sub a AVG). Deze toestemming heeft u gegeven bij het aanmaken van uw account. Het staat u altijd vrij uw toestemming in te trekken en daarmee uw account te verwijderen.

Bewaartermijn
Het NIvO bewaart gegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om het doel te realiseren waarvoor de gegevens worden verwerkt. Voor gegevens van bezoekers van de website betekent dit dat deze 6 maanden na het laatste bezoek worden bewaard. Voor ingelogde gebruiker betekent dit dat de gegevens na het verwijderen van het account direct worden verwijderd, tenzij er op het NIvO een wettelijke plicht rust om de gegevens langer te bewaren.

Wanneer het NIvO constateert dat u langer dan één jaar niet ingelogd op uw account, zal deze na twee drie-maandelijkse herinneringen worden verwijderd.

Geautomatiseerde besluitvorming
Het NIvO maakt geen gebruik van automatische besluitvorming.

Beveiliging van persoonsgegevens
Om te voorkomen dat persoonsgegevens misbruikt worden of verloren gaan, neemt het NIvO passende maatregelen om uw gegevens te beschermen. Deze maatregelen bestaan onder andere uit:

 • TLS-verbindingen worden afgedwongen bij elke verbinding met de website;
 • HSTS is ingeschakeld voor alle domeinnamen;
 • DNSSEC is ingeschakeld voor alle domeinnamen;
 • E-mails worden verstuurd met DKIM-ondertekening;
 • Er is een passend SPF-beleid voor e-mails ingesteld.

Bent u van mening dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of heeft u aanwijzingen van misbruik? Neem dan contact op via privacy@nationaalinstituutorgelkunst.nl.

Rechten van betrokkenen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw toestemming voor verwerking van uw persoonsgegevens gegevensverwerking in te trekken. Tegen verwerking die niet op grond van toestemming plaatsvindt, kunt u bezwaar maken. Ook kunt u uw persoonsgegeven meenemen naar een andere verwerker. Het NIvO zal uw persoonsgegevens dan naar u of een door u aangewezen organisatie sturen.

Wilt u gebruik maken van één van deze rechten of heeft u andere vragen over de verwerking van uw gegevens? Stuur dan een e-mail naar privacy@nationaalinstituutorgelkunst.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vraagt het NIvO u te identificeren. Deze identificatie kan op basis van een combinatie van bij het NIvO bekende gegevens worden uitgevoerd. Mocht dit niet mogelijk zijn zal het NIvO u vragen een kopie van uw identiteitsbewijs op te sturen.

Het NIvO zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Wij willen u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/een-tip-of-klacht-indienen-bij-de-ap.